KVKK Aydınlatma Metni

Anasayfa > Bilgi > KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA GENEL AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Yıldırım Belediyesi ("Belediye") tarafından çalışan, vatandaş, belediyemiz hizmetlerinden faydalanan gerçek kişiler,  iş ortakları ve paydaşlar, tedarikçi yetkili ve çalışanları gibi ilgili kişilere ait kişisel verilerin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile Kanun'da yer alan hakları konularında kamuoyunu bilgilendirmek ve kanundan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek için işbu genel aydınlatma metni hazırlanmıştır.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Belediyemiz yukarıda bahsedilen ilgili kişilere ait kişisel verileri, gerek 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın kurumumuza yüklemiş olduğu sorumluluklar ve yükümlülükler, gerekse sosyal belediyecilik anlayışımız çerçevesinde; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun temel ilkelerine bağlı kalmak kaydıyla 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olacak şekilde tarafımızca veya görevlendireceğimiz gerçek/tüzel kişi veri işleyenlerce işlenmektedir. Kişisel veri işleme amaçlarımız genel olarak aşağıdaki gibidir:

 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan ve çeşitli nedenlerle ilçemizde bulunan kişilerin/kurumların Kurum tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmasını sağlamak, sosyal belediyecilik anlayışı ile kişilerin hayat kalitesini ve yaşam standardını arttırmak ile söz konusu hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesini, çeşitlendirmesini sağlamak,
 • Engelsiz yaşam aktivitelerini gerçekleştirmek,
 • Nikah işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Etkinlik, toplantı, konferans, kütüphane, vb. kültürel faaliyetleri yürütmek,
 • Sosyal, kültürel vb. hizmetler ile yardıma muhtaç kişilerin tespiti, hizmetin planlanması ve yerine getirilmesini sağlamak,
 • Şikâyet, öneri ve taleplerinizin gereğini yerine getirebilmek; yerine getirilen/cevaplandırılan başvuruların geri bildirimini gerçekleştirmek, vatandaş memnuniyetini sağlamak,
 • İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verileri oluşturulmak,
 • Bilgi güvenliği süreçlerini yürütmek
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 • İnsan kaynakları politikalarımızın ve operasyonlarımızın yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlara belediye hizmetlerini verebilmesi için ihtiyaç duyulan yeterliliğin kazandırılması.
 • İş veya staj başvurunda bulunan adayların değerlendirilmesi, işe alım için internet üzerinden yapılan başvurularını değerlendirmek, işe alınanların işe başlatma işlemlerini gerçekleştirmek, çalışan adaylarının başvuru süreçlerini yürütülmek,
 • Belediye gelirlerinin tahakkuk ve tahsilatı süreçlerinin yürütülmek, muhasebe ve finans işlemlerinin gerçekleştirmek,
 • Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • Hukuki yükümlülüğümüz kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile resmî kurumlardan ve yetkili kurumlardan gelen taleplerin cevaplandırılması,
 • İlgili kanunlar uyarınca tarafımızca imzalanan sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi ve bu sözleşmeler kapsamında hizmet alımlarının sağlanması,
 • Güvenlik ve sair nedenlerle hizmet verdiğimiz lokasyon ve binalarımızda kamera görüntülerini kaydetmek ve bu yerlerde bulunan vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak, gerektiğinde ilgili kurumlara bilgi vermek,
 • Çağrı merkezlerimizle iletişim sağlanması halinde iletişimin kaydedilmesi, tespiti ve içeriğin belirlenebilmesi,
 • Belediyemizi ziyaret eden kişiler, kurumumuz tarafından düzenlenen toplantı seminer ve diğer sosyal organizasyonlar, kurumsal toplantılarda çekilen fotoğraf ve videoların dergi, internet sitesi, panolarda yayınlanması şeklinde; Belediyemizin ve etkinliğin tanıtımı, duyurulması, bilgilendirilmesi,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, KVKK'da ve sair mevzuatta belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Belediyemiz ile iletişime geçmek adına her türlü sözlü, yazılı ve elektronik ortamda yapılan başvurularda başvurucunun kimliğinin tespiti,
 • İhale ve satın alma süreçlerinin yürütülmesi
 • Zabıta İş ve İşlemlerinin Yapılabilmesi
 • İlçe genelinde gerçekleşecek etkinliklerin vatandaşlarımıza duyurulması, özel gün tebriklerinin gerçekleştirilmesi,( toplu sms uygulaması ile)
 • Yaşanabilecek su, elektrik, doğal gaz kesintileri ve çeşitli problemlerin vatandaşlarımıza bildirilerek mağduriyetin önlenmesi, ( toplu sms uygulaması ile)
 • Denetim / Etik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İmar ve Ruhsat, yapı kontrol , iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı süreçlerinin belediye kanununa ve mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek
 • Meclis ve Encümen kararlarını yazmak ve dağıtımını yapmak,

Yukarıda sayılanlar ile sınırlı olmaksızın Belediyemizin yasalar tarafından yükümlü ve yetkili kıldığı her türlü hizmetin ifası ve sosyal belediyecilik anlayışı gereğince vatandaşlarımıza hizmetin gerçekleştirilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

 • Kişisel veriler, yukarıda belirtilen amaçlarla ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirlenen koşullar çerçevesinde:
 • İlgili mevzuat hükümlerine göre kamu hizmeti niteliğindeki faaliyetlerimizin denetimi amacıyla T.C. İçişleri Bakanlığı, T.C. Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım Kaymakamlığı gibi yetkili kamu kuruluşlarına,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Belediye'mizin kurulma amaçlarından biri olan kamu hizmetlerini gerçekleştirebilmek amacıyla iş birliği içinde olduğumuz muhtarlıklar, sivil toplum kuruluşları, gönüllü teşekküller, gerçek/tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları ile çözüm ortaklarımıza
 • Kamusal nitelikteki hizmetlerimizle ve iş faaliyetlerimizle sınırlı olmaz üzere tüm hizmet sağlayıcısı tedarikçilerimize (banka, isg şirketi, yazılım firması, diğer destek firmaları gibi)
 • Bulut hizmetleri kapsamında dijital verilerin anlaşmalı olduğumuz bulut hizmeti veren kurum/kuruluşlara,
 • Taraf olduğumuz sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi veya sözleşmeler kapsamında hizmet alımlarının sağlanması, organizasyon ve etkinlik süreçlerinin yerine getirilmesi için gerekli olduğu ölçüde ilgili kurum, kuruluş veya anlaşmalı olduğumuz firmalara, aktarılabilmektedir.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, Belediye veya Belediye adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından, başvuru formları, Çözüm Merkezi, CİMER, talep-şikayet formları, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, toplantılar, yüz yüze görüşmeler, seminerler, konferanslar, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları aracılığıyla, tedarikçilerimizden, iştirakimizden, sosyal ve kültürel proje yürüttüğümüz kuruluşlardan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı merkezleri, e-posta ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile Kanun'da öngörülen veri işleme şartları veya açık rıza kapsamında toplanmaktadır.

Söz konusu kişisel veriler, kamusal ve idari faaliyetlerimizin, tabi olduğumuz 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlara uygun olarak sunulabilmesi ve bu kapsamda Belediye'nin hizmetlerini yürütebilmesi ile yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi, ilgili kişilerin temel hak ve özgürlerine zarar vermeden belediye olarak meşru menfaatlerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Belediye olarak, kişisel veri işleme faaliyetlerinde 6698 sayılı kanunda tanımlanan hukuka uygunluk sebeplerinden herhangi birinin varlığı yoksa ilgili kişiden söz konusu kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin açık rıza talep edilecektir.

 

Kişisel Verilerin Saklanması, İmha edilmesi ve Anonimleştirilmesi

Belediyemiz; kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre veya saklama amacı ile bağlantılı süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında Belediye bünyesinde bulunan kişisel veriler imha edilir.

 

İlgili Kişinin Hakları

 • 6698 sayılı kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, Kanun'un 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:
 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 • Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi bize iletişim kanallarımızdan herhangi biriyle iletebilirsiniz.