Yıldırım Belediyesi Logosu

ASANSÖR YILLIK MUAYENE DUYURU

 

ASANSÖR YILLIK MUAYENE DUYURU METNİ
TS EN ISO /IEC 17020 STANDARDI KAPSAMINDA AKREDİTE EDİLEN A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARININ DİKKATİNE
Belediyemiz tarafından, 4 Mayıs 2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği" gereği ilçemiz sınırları içerisindeki insan ve yük asansörlerinin yıllık kontrol işi için yetki protokolü yapılacaktır.
Yönetmelik Madde 9'a göre Asansör Konusunda Akredite olmuş A Tipi Muayene Kuruluşlarından başvuru dosyaları alınacaktır.
Başvuru dosyasında bulunması gereken belgeler:
1-MERSİS numarası
2-Unvan ve adres
3-Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi sureti veya kuruluş kanunu veya kuruluşuna dair belge
4-Temsil ve ilzama yetkili şahısın orijinal imza sirküsü
5-Internet sitesi adresi ve yetkili şahısın e-posta adresi
6-Akreditasyon belgesi
7-Asansör periyodik kontrol faaliyetlerini kapsayan ve değeri en az 1.000.000 TL tutarında olan mesleki ve mali sorumluluk sigorta poliçesi
8-Muayene personelinin adı ve soyadı , T.C. kimlik numarası ,mesleği, tecrübe süresi, tam zamanlı/dış kaynaklı olma durumu ve yetkisini tanımlayan personel listesi
9-Bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı, adresi ve vergi kayıt numarası
10-Bakanlık veri tabanına uyumun sağlandığına dair taahhütname
Konu ile ilgilenen kuruluşların en geç ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mesai bitimine kadar başvuru dosyalarını Belediyemiz evrak kaydına teslim etmeleri gerekmektedir.
EK: TEKNİK ŞARTNAME
ASANSÖR PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA
YILDIRIM BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ ASANSÖRLERİN
YILLIK KONTROLLERİ HAKKINDA TEKNİK ŞARTNAME
AMAÇ
Bu protokol, 04.05.2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan ‘Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği’ gereğince yapılmasını zorunlu kıldığı kontrollerin daha sağlıklı ve güvenilir biçimde yapılmasına dair usul ve esasları içerir.
KAPSAM
Bu protokol, 04.05.2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan ‘Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği’ ile yapılması zorunlu kılan yıllık kontrollere dair hususları kapsar.
DAYANAK
Bu protokol; 04.05.2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan ‘Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği’ nin 9. Maddesine dayandırılarak hazırlanmıştır.
Madde 1. TARAFLAR
Bu protokolde taraflar YILDIRIM Belediyesi ile ………………………….dır.
Madde 2.TANIMLAR
Bu protokolde geçen;
2.1. Asansör: Belirli seviyelerde hizmet veren, esnek olmayan ve yatayla 15°’den fazla açı yapan kılavuzlar boyunca hareket eden taşıyıcısı olan bir kaldırma tertibatını veya sabit bir seyir yolu üzerinde esnek olmayan kılavuzlar üzerinde olmasa da hareket eden kaldırma tertibatını,
2.2. Asansör monte eden: Asansörün tasarımından, imalatından, montajından ve piyasaya arzından sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
2.3.A tipi muayene kuruluşu: TS EN ISO/IEC 17020 standardında tanımlanan diğer şartlar ile birlikte aynı standartta tanımlı muayene kuruluşu tiplerinden A tipi muayene kuruluşu olma şartlarını karşılayan ve asansörlerin periyodik kontrol/muayeneleri kapsamında akredite, Türkiye’de yerleşik özel kuruluş veya kamu kuruluşu niteliğindeki muayene kuruluşunu,
2.4.Asansör yaptırıcısı: Asansörün monte edileceği binada/yapıda inşaat işini kendi adına yapan veya sözleşme ile devreden yapı sahibini veya asansörün monte edileceği mevcut binada bina sorumlusunu,
2.5.Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
2.6.Bina sorumlusu: Asansörün güvenli bir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla düzenli olarak bakımını, periyodik kontrolünü ve onarımını yaptırmaktan sorumlu olan, binada/yapıda kat maliklerinin kendi aralarında seçeceği veya dışarıdan yetki vereceği kişiyi veya kat malikini veya maliklerini veya kamu binalarında/yapılarında sorumlu yetkiliyi veya ticari/hizmet amaçlı yapılarda sorumlu yetkiliyi,
2.7.Hizmet denetimi: Asansör monte edene veya onun yetkili servisine veya A tipi muayene kuruluşuna veya bina sorumlusuna yönelik Bakanlık tarafından yapılan denetimi,
2.8.İlgili idare: Belediyeleri veya belediye sınırları dışında kalan alanlardaki yapılar için il özel idarelerini,
2.9.Komisyon: 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesi ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7 nci maddesi çerçevesinde Bakanlık tarafından oluşturulan ve bünyesinde; Bakanlık, Vilayetler Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Standardları Enstitüsü ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği temsilcilerini bulunduran grubu,
2.10.KEP: Kayıtlı Elektronik Posta adresini,
2.11.KDV: Katma Değer Vergisini,
2.12.Mevcut asansör: 15/8/2004 tarihinden önce monte edilen ve halen kullanılmakta olan asansörü,
2.13.Periyodik kontrol: Asansörün güvenli kullanımı ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığına dair yaptırılacak olan muayeneyi,
2.14.TS EN 81 - 80 standardı: Asansörler - Yapım ve Montaj için Güvenlik Kuralları: Yolcu ve Yük Asansörleri için Özel Uygulamalar - Bölüm 80: Mevcut Yolcu ve Yük Asansörlerinin Güvenliğini Geliştirme Kurallarını,
2.15.TS EN ISO/IEC 17020 standardı: Çeşitli tipteki muayene kuruluşlarının çalıştırılmaları için genel kriterleri,
2.16.Takip kontrolü: Asansör periyodik kontrolünde belirlenen uygunsuzlukların giderilip giderilmediğine dair A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılan gözetim faaliyetini,
2.17.TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,
2.18.İş: İlgili idare sınırları içerisindeki tüm asansörlerin “Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği” kapsamında periyodik kontrolünün yapılmasını, takip kontrolünün yapılmasını, periyodik kontrol sonuçlarının raporlanmasını, raporların birer kopyasının belediyeye, asansör monte edene veya onun yetkili servisine ve bina sorumlusuna/asansör yaptırıcısına verilmesini ifade eder.
Madde 3. TARAFLARIN YASAL ADRESLERİ:
Tarafların adresleri şöyledir: 3.1.ADRES: Ahmet Taner Kışlalı Meydanı No:2 Yıldırım / BURSA adresindeki ilgili idareyi,
3.2. ………………………………………………………………………………………………….. adresindeki yükleniciyi,
3.3. Protokolün taraflarının yasal ikametgahı ve geçerli tebligat adresleri yukarıda 3.1 ve 3.2 maddesinde belirtilen adresleridir. İşbu adreslerde muhikim herhangi bir kişiye yapılan tebligat geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır. Bu protokolde belirtilen adresini değiştiren taraf söz konusu değişikliği noter aracılığı ile karşı tarafa bildirmedikçe bu protokoldeki adrese yapılan tebligatlarının geçerliliği hususunda herhangi bir def’i veya itirazda bulunmayacaktır. Bu protokolde adreslerini değiştiren taraf söz konusu değişikliği en geç (15) on beş gün içerisinde birbirlerine ihbar etmekle yükümlüdür. Bu yapılmadığı takdirde beyan edilmiş olan adreslere gönderilen tebligatlar yerine ulaşmış sayılır.
Madde 4. PROTOKOLÜN KONUSU:
Bu protokol, 04.05.2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan ‘Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği’ gereğince asansörün güvenli ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığını tespit etmek için ilgili idare sınırları içerisinde bulunan yapılardaki asansörlerin, protokol süresince Yüklenici tarafından periyodik kontrolünün gerçekleştirilmesi, ilgili yönetmelik kapsamında öngörülen sürede raporun onaylanması ve onaylandıktan sonra ilgili idareye, asansör monte eden veya onun yetkili servisine ve bina sorumlusuna iletilmesi işidir.
Madde 5. YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI
5.1. Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında periyodik kontrolü gerçekleştirilen her asansöre bir defaya mahsus “Asansör Kimlik Numarası” iliştirilir.
5.2. Yönetmelik kapsamında piyasaya arz edilen yeni asansörün ilk periyodik kontrolü tescili aşamasından önce, asansör yaptırıcısının müracaatı üzerine en geç 15 gün içerisinde Yüklenici tarafından yapılır. İlk periyodik kontrolün yaptırılması ve kontrol ücretinin ödenmesine dair sorumluluk, asansör yaptırıcısındadır.
5.3. Periyodik kontrol mevcut asansörlerin TS EN 81-80 standardı şartlarına uygunluğunu da içerir.
5.4. Bina sorumlusunun asansörlerin aylık bakım ve servis hizmetinin yürütülebilmesi için anlaşma sağladığı yetkili servisin geçerli TSE Hizmet Yeterlilik belgesinin olmaması veya herhangi bir yetkili servisle anlaşma yapmadığının tespiti durumunda bina ve firma bilgileri asansörün bulunduğu ildeki Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne bildirilir.
5.5. Aşağıda belirtilen şartlar Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği gereği aranır.
5.5.1. Kusursuz olarak tanımlanan asansöre, ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan yüklenici tarafından yeşil renkli bilgi etiketi iliştirilir.
5.5.2. Hafif kusurlu olarak tanımlanan asansöre ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan yüklenici tarafından mavi renkli bilgi etiketi iliştirilir.
5.5.3. Kusurlu olarak tanımlanan asansöre ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan yüklenici tarafından sarı renkli bilgi etiketi iliştirilir.
5.5.4. Güvensiz olarak tanımlanan asansöre ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan yüklenici tarafından kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilir.
5.5.5. Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına bina sorumlusu tarafından izin verilmez. Bu asansörün en fazla altmış gün içerisinde güvenli hale getirilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilir. Söz konusu mühürleme işleminde ilgili idare tarafından EK-2’deki formata uygun tutanak üç nüsha olarak düzenlenir ve birer nüshası A tipi muayene kuruluşu ile bina sorumlusuna iletilir. Güvensiz olarak tanımlanan asansörün altmış gün içerisinde güvenli hale getirilmeden kullandırılmasından doğabilecek can ve mal kaybından bina sorumlusu mesuldür.
5.5.6. Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansördeki uygunsuzlukların en fazla yüz yirmi gün içerisinde giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilir.
5.5.7. İlgili idare tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilen asansörün güvenli hale getirilmesine yönelik düzeltme işleminin başlatılabilmesi için bina sorumlusu tarafından ilgili idareye ve işlem sonrası gerekli takip kontrolü için A tipi muayene kuruluşuna başvurulur. İlgili idare bu zaman zarfında asansörün kullandırılmayacağına dair bina sorumlusundan yazılı taahhüt alır ve söz konusu düzeltme işlemi için gerekli izin süreci EK-3’teki formata uygun mühür bozma tutanağı ile başlatılır. Söz konusu mühür bozma tutanağı üç nüsha olarak düzenlenir ve birer nüshası A tipi muayene kuruluşu ile bina sorumlusuna iletilir. Mühür bozma tutanağı bir defaya mahsus düzenlenir ve bu tutanakta öngörülen düzeltme süresi kırk beş işgününden fazla olamaz. Mühür bozma tutanağında belirtilen süre içerisinde asansörün düzeltme işleminin tamamlanabilmesine ilişkin yükümlülükler, bina sorumlusu ile asansör monte eden veya onun yetkili servisi arasında yapılacak sözleşme ile belirlenir. Bu süre zarfında taraflar arasındaki mali sorumluluklar hariç asansörün güvenli hale getirilebilmesine ilişkin sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen taraf sorumlu tutulur ve Bakanlık tarafından idari para cezası uygulanır.
5.5.8. Mavi renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörde belirlenen uygunsuzlukların bir sonraki periyodik kontrole kadar giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır.
5.5.9. Yüklenici tarafından bilgi etiketi, kabin içerisindeki kullanıcıların rahatlıkla görebileceği bir şekilde kumanda panelinin etrafında en uygun yere ve ana durakta yer alan dış çağrı kumanda panelinin yanına veya durak kapısı kasasının üzerine iliştirilir.
5.5.10. Üçüncü taraf kişi/kişilerin bilgi etiketini sahte olarak düzenlemesine veya amacına uygun olmayacak şekilde kullanılmasına karşı kare olarak basılabilen iki boyutlu barkodun, harflerden ve sayılardan oluşturulan doğrulama kodunun veya benzeri çözümlerin bilgi etiketi içerisinde belirtilen doğrulama alanında yer alması A tipi muayene kuruluşunca sağlanır. Yüklenici sahte bilgi etiketi düzenlediğini ve bu etiketi asansöre iliştirdiğini tespit ettiği kişiyi/kişileri yetkili makamlara ihbar eder.
5.6. Yüklenici, ilgili idare sınırları içerisindeki mevcut tüm asansörler Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği’ne göre teklif ettiği ve ilgili idare tarafından onaylanan periyodik kontrol bedeli karşılığı kontrol etmek, asansörleri kontrol edebilecek gerek ve yeter sayıda dokuman, araç, gereç ve personeli temin etmekle yükümlüdür.
5.7. Yüklenici, asansörün periyodik kontrolünde kullanılmak üzere her bir muayene elemanına lüksmetre, takometre, pensampermetre/pensmultimetre, kuvvetölçer, şeritmetre, kumpas, üçgen anahtar, alçak gerilim detektörü ve el feneri, ) Küresel yer belirleme sistemine
uyumlu ve Bakanlık web servislerine veri gönderebilecek özellikte tablet veya benzeri mobil elektronik cihaz, kişisel koruyucu donanımları zimmetler ve ölçüm donanımının düzenli olarak bakım ve kalibrasyonunun yaptırılmasını sağlar.
5.8. Periyodik kontrol faaliyeti, Yüklenici tarafından görevlendirilen gerekli yetkililiğe ve tecrübeye sahip, bünyesinde tam zamanlı olarak istihdam edilen yeterli sayıda teknik yönetici ve muayene elemanları ile gerçekleştirilecektir.
5.9. Periyodik kontrol, asansörün bakımını üstlenen asansör monte edenin veya onun yetkili servisinin nezaretinde gerçekleştirilir. Periyodik kontrole nezaret edecek olan kişinin teknik bakım personeli olması ve periyodik kontrolde A tipi muayene kuruluşu ile işbirliği yapması asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından sağlanır. Takip kontrolüne ise asansörün bakımını üstlenen asansör monte eden veya onun yetkili servisi veya periyodik kontrol raporuna göre söz konusu uygunsuzlukları gidermek adına sadece bu iş için bina sorumlusu ile sözleşme imzalayan asansör monte eden veya onun yetkili servisi nezaret eder.
5.10. Yüklenici tarafından periyodik kontrol sonucu asansöre kırmızı veya sarı bilgi etiketi iliştirilmiş asansörlerde yapılacak takip kontrolünde mümkün olduğunca söz konusu asansörün son periyodik kontrolünü gerçekleştiren muayene elemanının görevlendirilmesini sağlanır.
5.11. Periyodik kontrole nezaret eden asansör monte eden veya onun yetkili servisinin ilgili mevzuatta belirtilen kriterleri sağlamadığının ve/veya bina sorumlusu ile asansör monte eden veya onun yetkili servisi arasında bakım sözleşmesi imzalanmamış olduğunun belirlenmesi durumunda, denetim için asansörün bulunduğu ildeki Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne gerekli bildirim Yüklenici tarafından yapılır. Bina sorumlusu ile bakım sözleşmesi imzalayan asansör monte eden veya onun yetkili servisine ait TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinin bulunmaması veya söz konusu belgenin geçerlilik süresinin dolmuş olması Yüklenici tarafından periyodik kontrol yapılmasına engel teşkil etmez.
5.12. Periyodik kontrol çalışmalarında görev alan personelin ücretlerine ilişkin her türlü vergi, sigorta vb. ödemeler Yüklenici tarafından zamanında ödenecek, ödemelere ilişkin belgeler ilgili idare tarafından istenmesi durumunda ilgili idareye sunulacaktır. Personel değişiklikleri 15 gün içerisinde ilgili idareye bildirilecektir.
5.13. Periyodik kontrol çalışmaları sırasında kullanılacak form, rapor ve etiket vb. dokumanlar Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği uyarınca Yüklenici tarafından hazırlanacak, ilgili idarenin bilgisi dahilinde uygulamaya konulacaktır.
5.14. Yüklenici, protokol imzaladığı ilgili idarenin sınırları dahilinde tarama yaparak asansörlerin adresleri ile sayısını belirler ve ilgili idare ile paylaşır.
5.15. Yüklenici tarafından muayene elemanı, bir tam gün içerisinde en fazla beş adet asansörün periyodik kontrolünü yapar. Muayene elemanı, bir tam gün içerisinde en fazla on adet asansörün takip kontrolünü yapar.
Muayene elemanı, bir tam gün içerisinde birinci fıkrada belirlenmiş olan miktardaki periyodik kontrol sayısı üzerinden gün içerisinde tamamlayamadığı periyodik kontrol sayısının en fazla iki katı kadar miktarda takip kontrolü yapar. Muayene elemanı, bir tam gün içerisinde en fazla iki adet asansörün tescil öncesi ilk periyodik kontrolünü yapar. Söz konusu muayene elemanına ilave periyodik kontrol ve/veya takip kontrolü yaptırılamaz. Ancak bir işgünü içerisinde en fazla üç adet asansörün tescil öncesi ilk periyodik kontrolü, söz konusu asansörlerin aynı mahallede bulunması halinde yapılır.
5.16. Periyodik kontrol sonuçlarının girileceği ve Bakanlık veri tabanıyla entegre edileceği bir veri tabanı yüklenici tarafından oluşturulur ve söz konusu veri tabanı da ilgili idareye şifre ve kullanıcı adı verilerek de açık tutulur.
5.17. Yüklenici işin yürütülmesi süresince iş ile ilgili en az 1.000.000 TL tutarında mesleki sorumluluk sigortası yaptıracaktır.
5.18. Yüklenici, işin yürütülmesi sırasında ilgili idare teknik elemanları tarafından gerçekleştirilecek gözetim denetimlerine yardımcı olacaklardır.
5.19. Yüklenici, ilgili İdareyi, yükleniciyi en iyi şekilde temsil etmekle ve birbirlerinin ticari, siyasi saygınlıklarını zedeleyici her türlü davranıştan kaçınmakla yükümlüdürler.
5.20. Yüklenici asansör periyodik kontrolünde görevlendireceği muayene personeline tanıtıcı kimlik belgesi düzenler ve periyodik kontrol aşamasında amacına uygun olarak kullanılmasını sağlar.
5.21. İlgili idarenin bir başka A tipi muayene kuruluşu ile protokol imzalaması durumunda, protokolden önce gerçekleştirilen periyodik kontrolün sonucunda ilişkin ilk takip kontrolü, söz konusu periyodik kontrolü gerçekleştiren ve protokolü sona eren yüklenici tarafından yapılır.
5.22. Yüklenici ,periyodik kontrolde asansörler için ulusal imar mevzuatında belirtilen gereklilikleri de esas alır .
5.23. Yüklenici , asansörlerin mühürlenmesiyle ilgili olarak Zabıta Müdürlüğüne araç tedariki sağlayacaktır.
5.24. Periyodik kontrol faaliyeti yürütülürken gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, 20/06/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yüklenici kuruluş tarafından alınır.
5.25.04.05.2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği’ nde A Tipi Muayene Kuruluşları için belirlenen ancak bu protokolde belirtilmeyen diğer yükümlülük ve sorumlulukları da yüklenici yerine getirecektir.
Madde 6. İLGİLİ İDARENİN YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI
6.1. İlgili İdare, Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği gereği asansörlerin periyodik kontrollerinin yaptırılmasından sorumludur.
6.2. İlgili İdare, sınırları içerisinde bulunan yapılardaki asansörlerin periyodik kontrollerinin yapılabilmesi için elindeki asansörlü binalara ilişkin adres veri tabanını yükleniciye verecektir.
6.3. İlgili İdare yapılacak işle ilgili olarak;04.05.2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği’ndeki düzenlemeler, yüklenici personeli tarafından asansör periyodik kontrol çalışmalarının yapılacağı, yüklenicinin bu konuda yetkilendirildiği ve kontrol ve muayene bedeli konularında bina sorumlularını bilgilendirecektir.
6.4. İlgili İdare, asansörlü binaların sorumlularını ve İlgili İdare sınırları içerisinde faaliyet yürüten asansör firmalarını periyodik kontrollere ilişkin yasal zorunluluklar konusunda bilgilendirecektir. İlgili İdare,04.05.2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği’ne uygun olarak asansör yaptırıcısına tescil aşamasında ilk periyodik kontrolünü ve bina yöneticilerine binalardaki asansörlerin yılda bir kez periyodik kontrolünü yaptırmalarını sağlayacaktır.
6.5. İlgili idarenin Zabıta Müdürlüğü ,bina sorumlusunca kontrolüne izin verilmeyen veya asansör monte eden veya onun yetkili servisinin kontrole nezaret etmekten imtina etmesi nedeniyle kontrolü yapılamayan veya kontrol neticesinde can ve mal güvenliği açısından uygunsuzluklar tespit edilen asansörün/asansörlerin hizmet dışı bırakılması (kullanıma kapatılması ) hususunda mühürleme işlemlerini yüklenici firma personeli nezaretinde yapacaktır.
6.6.Tescil aşamasından önce asansör yaptırıcısı tarafından ilk periyodik kontrolü yaptırılmayan ve yeşil bilgi etiketi iliştirilmeyen asansör, ilgili idare tarafından tescil edilemez.
6.7. İş bu yetki protokolünde ki Periyodik Kontrol Hizmet Bedelleri ve yapılan yetki protokolü belediye ile yüklenicinin ortak kararı ile belediye encümeninden onaylatılarak ilan edilecektir.
6.8. 04.05.2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği” nde İlgili İdareler için belirlenen ancak bu protokolde belirtilmeyen diğer yükümlülük ve sorumluluklarını da yerine getirecektir.
Madde 7. ASANSÖR PERİYODİK KONTROL BEDELİ
İlgili İdare sınırları içerisinde bulunan bir yapıdaki bir asansörün periyodik kontrolüne ilişkin periyodik kontrol hizmet bedeli aşağıdaki gibidir.
DURAK
SAYISI
0-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
30 <
TABAN
ÜCRET
...+KDV
…+KDV
…+KDV
…+KDV
…+KDV
…+KDV
…+KDV
İlgili İdare Payı ( İİP) alınmayacaktır.
Belediyeye ait binalardaki asansörlerin Periyodik Kontrollerinden ücret talep edilmeyecektir.
İlk gerçekleştirilecek takip kontrollerinde ücret alınmaz, takip kontrol ücreti alınacak durumlarda ise periyodik kontrol hizmet bedeli kadar ücret alınır.
Kırmızı etiket alan asansörlerde 60 gün içerisinde yapılacak takip kontrolü ile sarı etiket alan asansörlerde 120 gün içerisinde yapılacak takip muayenesi ücretsizdir.
Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği’nin 10. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca uygulanacak Periyodik Kontrol Hizmet Bedeli her yıl Ocak ayı itibariyle 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanacaktır.
Madde 8. PERİYODİK KONTROL BEDELİNİN TAHSİL EDİLMESİ
Bu protokolde belirtilen periyodik kontrol bedelini Yüklenici bina sorumlularından ve/veya asansör yaptırıcısından tahsil edecektir.
Madde 9. PROTOKOLÜN SÜRESİ, SONA ERMESİ ve FESHİ
Protokol 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girer. Ve sözleşme süresi Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği 9.Madde 5.fıkrasına göre en az 4 yıllık yapılabilmekte olup , dört yıldır ve Sözleşme süresi 31/12/2023 tarihine kadar geçerlidir. Protokolün süresinden önce feshedilmesi TARAFLARIN karşılıklı yazılı mutabakatına bağlıdır. Sözleşme süresi boyunca yüklenicide bulunması gereken özelliklerden birisinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca iptal edilmesi durumunda ilgili idare sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.
Madde 10. CEZAİ YAPTIRIMLAR
04.05.2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği’ gereğince binalardaki asansörlerin periyodik kontrollerin yapılmasındaki sorumluluk ilgili idareye ve bina sorumlusuna aittir.
Bu Yönetmeliğe aykırı hareket eden bina sorumlusuna veya kat maliklerine 10/06/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticaret Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanır. Bina sorumlusunca periyodik kontrolüne izin verilmeyen veya periyodik kontrol neticesinde güvensiz olduğu tespit edilmesine rağmen güvenli hale getirilmeyen asansörle ilgili mühürleme işlemleri, periyodik kontrolü yapılıncaya kadar veya güvenli hale getirilinceye kadar yüklenici firma personeli nezaretinde ilgili idarenin Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılacaktır .
Madde. 11 TİCARİ SIR VE GİZLİLİK
Tarafların, protokol kapsamındaki ticari faaliyetler ile ilgili her türlü bilgi ve teknik veriler uygulama, eğitim ve dokümanlar, fiyat ile ilgili bilgiler ile yazışmaların tümü ticari sır ve gizli bilgidir. Taraflar tüm bu bilgi dokümantasyonun ticari sır ve gizli bilgi olduğunu peşinen kabul edip söz konusu ticari sır ve gizli bilgiyi koruyacaklarını, kopyalamayacaklarını ve üçüncü şahıs kurum ve kuruluşların kullanımına vermeyeceklerini, çalışanlarına işin doğru şekilde yürümesi için gerekli olduğu kadarıyla açıklayacaklarını ve kendi faaliyeti ile ilgili iş ve faaliyetleri dışında kullanmayacaklarını, kullandırtmayacaklarını her türlü sorumluluğu kendisine ait olmak üzere taahhüt ederler. Ancak kanuni zorunluluk gereği mevzuat ile yetkili kılınan kişi veya kuruluşlar bundan müstesnadır.
Yüklenici tarafından İlgili İdareye açık tutulan veri tabanın işbu protokol kapsamında gizlilik hükümler taraflar arasında gizli kalacak, üçüncü kişiler başka kimselere diğer tarafın yazılı izni olmadan hükümleri ve/veya varlığı açıklanmayacaktır. Veri tabanına ulaşım için ilgili idare statik IP ve kurumsal e-posta adresini ve veri tabanına giriş yapacak ilgili idare personelin adı soyadı, unvanı, e-posta adresi, telefon numarası ve cep telefonu numarası yazılı olarak bildirmesine müteakip ilgili idarenin kurumsal e-posta adresine gerekli kullanıcı adı ve şifresi gönderilecektir.
Madde 12. DEĞİŞİKLİK
Protokol taraflar arasındaki mutabakatın tamamını oluşturur. Protokolün kapsam ve hükümlerindeki herhangi bir değişiklik, yazılı olarak yapılıp her iki tarafça imzalanmadıkça bağlayıcı olmaz.
Madde 13. PROTOKOLDEKİ HAK VE YETKİLERİN DEVREDİLMEZLİĞİ
Taraflar Protokol ile aldığı hak ve yetkileri tamamen veya kısmen 3. Şahıslara devredemezler.
Madde 14. İHBARLAR VE İHTARLAR
Protokol süresince Taraflar arasında yapılacak tüm ihbarlar ve ihtarlar protokolde taraf adresi olarak belirtilmiş olan adreslerde yazılı olarak posta yoluyla iadeli taahhütlü veya KEP yolu ile diğer tarafa yapılacaktır. Faks ve elektronik posta ile yapılmış olan ihbarlar; başka bir yazılı belge ile veya KEP yolu ile teyit edilmedikçe geçerli olmayacaktır.
Madde 15. PROTOKOLDE HÜKMÜ OLMAYAN HALLER
İşbu protokolde hüküm olmayan hallerde 04.05.2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği’ yayımlanan hükümleri uygulanır.
Madde 16. YETKİ VE İMZA
Bu protokolden doğabilecek uyuşmazlıklarda Bursa mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkisi, taraflarca peşin olarak kabul edilir. On altı maddeden oluşan bu protokol …./…./…… tarihinde imza edilmiş ve birer nüshası TARAFLARCA alınmıştır.
YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI A TİPİ MUAYENE KURULUŞU YETKİLİSİ

 

  • Paylaş