06.08.2014 Tarihli Toplantı Gündemi

06.08.2014 Tarihli Toplantı Gündemi
6.08.2014 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
Seçim Döneminin . Toplantısı

GÜNDEM:1-Geçen Toplantı Zaptının Okunması.2-Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri: 2/1-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan (II) Sayılı Cetvel: Memur Boş Kadro Değişikliği, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısı. 2/2-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün Belediyemizin eskiyen ve yetersiz kalan araç parkının yenilenmesi amacıyla yazıda belirtilen araçların satın alınması için yedek ödenek tertibinden Fen İşleri Müdürlüğü’nün 06.1.Mamul Mal Alımları gider tertibine  4.800.000,00 TL ödenek aktarılması, satın alınacak araçların finansmanında kullanılmak üzere İlbank A.Ş. veya diğer bankalardan 4.800.000,00 TL (dörtmilyonsekizyüzbin TL) kredi kullanılması ve ilgili bankalarla sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanı İsmail Hakkı EDEBALİ’ ye yetki verilmesi ile ilgili yazısı. 2/3-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün % 100 hissesi Belediyemize ait olan Yeşil Yıldırım Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ nin talebi olan 150.000,00 TL ödenmemiş sermayesinin şirket hesabına aktarılıp aktarılamayacağı ve bu amaçlarla kullanılmak üzere Yedek Ödenekten Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün ekonomik sınıflandırmasının 4. düzeyindeki 07.01.09.01 gider tertibine 500.000,00 TL ödeneğin aktarılması hususları ile  ilgili yazısı. 2/4-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün Spor İşleri Müdürlüğü’ nün yeni kurulmasıyla birlikte yasa gereği ihtiyaca binaen istemiş olduğu 2014 yılı içerisinde hizmet ve faaliyetlerini yürütebilmesi için yedek ödenek tertibinden Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Sermaye Giderleri tertibine toplam 490.000,00 (dörtyüzdoksanbin) TL ödeneğin aktarılması ile ilgili yazısı. 2/5-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün Veteriner İşleri Müdürlüğü’ nün yeni kurulmasıyla birlikte yasa gereği ihtiyaca binaen istemiş olduğu 2014 yılı içerisinde hizmet ve faaliyetlerini yürütebilmesi için yedek ödenek tertibinden Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibine toplam 325.000,00 (üçyüzyirmibeşbin) TL ödeneğin aktarılması ile ilgili yazısı. 2/6-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 11/07/2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinin Belediyelerce yapılacak işlemler bölümünün 2464 sayılı Kanunun 96. Maddesinin (A) fıkrasının ikinci paragrafı gereğince 01/10/2014 tarihine kadar İçişleri Bakanlığına gönderilmek üzere Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan çeşitli semtler arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkları dikkate almak suretiyle gruplara ayrılarak, vergi ve harç tarifelerinin belirlenmesi ile ilgili yazısı. 2/7-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Islah İmar Planında otopark alanında kalan, mülkiyeti S.S Bıçakçı Çakıcı Testereci ve Benzerleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine ait Duaçınarı Mahalle, 1845 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın park yapılmak koşuluyla Belediyemize hibe işleminin yapılıp yapılamayacağı ile ilgili yazısı. 2/8-Dış İlişkiler Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili hazırlanan Yönetmeliğin görüşülerek kabul edilmesi ile ilgili yazısı. 2/9-Spor İşleri Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili hazırlanan Yönetmeliğin görüşülerek kabul edilmesi ile ilgili yazısı.2/10-Veteriner İşleri Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili hazırlanan Yönetmeliğin görüşülerek kabul edilmesi ile ilgili yazısı.2/11-Sağlık İşleri Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili revize edilen Yönetmeliğin görüşülerek kabul edilmesi ile ilgili yazısı. 2/12-Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili hazırlanan Yönetmeliğin görüşülerek kabul edilmesi ile ilgili yazısı. Zehra SÖNMEZBelediye Başkan V.
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU