Tarayıcınız Javascript Desteklememektedir.
Ana Sayfa /Duyurular / Genel Duyurular

Genel Duyurular

Genel Duyurular

ASANSÖR YILLIK MUAYENE DUYURU METNİ

 

TS EN ISO /IEC 17020 STANDARDI KAPSAMINDA AKREDİTE EDİLEN A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARININ DİKKATİNE

 

Belediyemiz tarafından, 24 Haziran 2015 tarih 29396 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Asansör İşletme Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği" gereği ilçemiz sınırları içerisindeki insan ve yük asansörlerinin yıllık kontrol işi için yetki protokolü yapılacaktır.

İlgili yönetmelik gereği Asansör Konusunda Akredite olmuş A Tipi Muayene Kuruluşlarından başvuru dosyaları alınacaktır.

 

Başvuru dosyasında bulunması gereken belgeler:

1-Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi sureti veya kuruluş kanunu veya kuruluşuna dair resmi karar

2-Kuruluşun yeterlilik belgeleri

3-Kuruluşun sahip olduğu akreditasyon kapsamı (akreditasyon belgesi)

4-Asansör periyodik kontrol faaliyetlerini kapsayan ve değeri en az 1.000.000 TL tutarında olan mesleki ve mali sorumluluk sigorta poliçesi

5-Muayene personellerinin adı ve soyadı , T.C.kimlik numaraları ,meslekleri ,tecrübe süreleri,tam zamanlı/dış kaynaklı olma durumları ve yetkisini tanımlayan personel listeleri

6-Bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı,adresi ve vergi kayıt numarası

7-Bakanlık veri tabanına uyumun sağlandığına dair belge

8-Periyodik kontrolde kullanılacak teçhizat ve şirketi  tanıtan diğer belgeler

9-Internet sitesi adresi ve yetkili şahsın e-posta adresi

 

Konu ile ilgilenen kuruluşların en geç ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde mesai bitimine kadar başvuru dosyalarını Belediyemiz evrak kaydına teslim etmeleri gerekmektedir.

EK: TEKNİK ŞARTNAME

 

ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA

YILDIRIM BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ ASANSÖRLERİN

YILLIK KONTROLLERİ HAKKINDA TEKNİK ŞARTNAME

 

 

 

Madde 1. TARAFLAR

Bu sözleşmede taraflar Yıldırım  Belediyesi ile ………………………………………….. ‘dır.

Madde 2. TANIMLAR

Bu şartnamede geçen;

2.1. Belediye:

Yıldırım Belediyesi’ni,

2.2. Yüklenici:

Asansör yıllık kontrol hizmetini belediye adına gerçekleştirecek …………………………………… A tipi muayene kuruluşunu,

2.3. Taraflar:

Belediye, Yüklenici,

2.4. İş: Belediye sınırları içerisindeki tüm asansörlerin Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği kapsamında güvenlik ve işletilmesi yönünden uygun olarak çalıştığının muayene edilmesi, muayene sonuçlarının raporlanması,raporların Bakanlık veri tabanıyla entegreli veri tabanına girilmesi , raporların birer kopyasının belediyeye ,bina sorumlusuna ve asansör monte edene veya onun yetkili servisine  verilmesini,

2.5. Asansör yaptırıcısı : Asansörün monte edileceği binada/yapıda inşaat işini kendi adına yapan veya sözleşme ile devreden yapı sahibini veya asansörün monte edileceği mevcut binada bina sorumlusunu,

2.6. A Tipi Muayene Kuruluşu: Asansörlerde periyodik kontrol ve muayene konularını içerecek şekilde TS EN ISO IEC 17020 standardı kapsamında akredite olan Türkiye’de yerleşik özel veya kamu kuruluşunu,

2.7.  Bakanlık :Bilim , Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını ,

2.8. Bina Sorumlusu: Asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla düzenli olarak bakımını, periyodik kontrolünü ve onarımını yaptırmaktan sorumlu olan, binada/yapıda kat maliklerinin kendi aralarında seçeceği veya dışarıdan yetki vereceği kişiyi veya kat malikini veya maliklerini veya kamu binalarında/yapılarında sorumlu yetkiliyi,

 

2.9.Takip kontrolü: Asansör periyodik kontrolünde belirlenen uygunsuzlukların giderilip giderilmediğine dair A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılan gözetim faaliyetini,

2.10.Periyodik kontrol: Asansörün güvenli ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığına dair yılda bir defa yaptırılacak olan muayeneyi,

2.11. Yetkili Servis: Asansörlerde aylık bakım ve servis hizmetinin yürütülebilmesi için asansör monte edenin kendi adına kurduğu servis istasyonu ve/veya sorumluluğu kendinde olmak üzere sözleşme ile yetki verdiği gerçek veya tüzel kişiyi,

Madde 3. TARAFLARIN YASAL ADRESLERİ:

Tarafların adresleri şöyledir:

3.1. Şükraniye Mah.Kurtuluş Cad. Yıldırım–BURSA/Türkiye adresindeki Yıldırım Belediyesi’ni,

3.2. ………………………………………………………………………………… adresteki yükleniciyi,

3.3. Sözleşmenin taraflarının yasal ikametgahı ve geçerli tebligat adresleri yukarıda 3.1 ve 3.2 maddesinde belirtilen adresleridir. İşbu adreslerde mukim herhangi bir kişiye yapılan tebligat geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır. Bu sözleşmede belirtilen adresini değiştiren taraf söz konusu değişikliği noter aracılığı ile karşı tarafa bildirmedikçe bu sözleşmedeki adrese yapılan tebligatların geçerliliği hususunda herhangi bir def’i veya itirazda bulunmayacaktır. Bu sözleşmede adreslerini değiştiren taraf söz konusu değişikliği en geç (15) on beş gün içerisinde birbirlerine ihbar etmekle yükümlüdür. Bu yapılmadığı takdirde beyan edilmiş olan adreslere gönderilen tebligatlar yerine ulaşmış sayılır.

Madde 4. SÖZLEŞMENİN KONUSU

24 Haziran 2015 tarihli, 29396 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ Asansör İşletme , Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği” gereğince asansörün güvenli ve işletme yönünden uygun çalıştığını tespit etmek için Belediye sınırları içerisinde bulunan yapılardaki asansörlerin, sözleşme süresince muayenelerinin …………………………….. tarafından yönetmeliklerin gereklilikleri , TS-EN 81-1+A3 ,TS-EN 81-2+A3 ,TS-EN 81-80,TS-EN 81-20,TS-EN 81-50 ,TS-EN 81-70  standartlarına göre gerçekleştirilmesi, muayene sonuçlarının raporlanması, raporların birer kopyasının belediyeye ,bina sorumlusuna ve asansör monte edene veya onun yetkili servisine verilmesi işi’dir.

Madde 5. YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI

5.1. Yüklenici, belediye sınırları içerisindeki mevcut tüm asansörleri teklif ve belediye tarafından onaylanan kontrol ve muayene bedeli karşılığı kontrol etmek, asansörleri kontrol edebilecek gerek ve yeter sayıda doküman, araç, gereç ve personeli temin etmekle yükümlüdür.

5.2. Yüklenici tarafından oluşturulan kontrol ve muayene ekibi , günde en fazla 5 adet asansörün periyodik veya en fazla 10 adet asansörün takip kontrolünü yapacaktır.Gün içerisinde tamamlayamadığı periyodik kontrol sayısının en fazla iki katı kadar miktarda takip kontrolü yapabilir.

5.3. Asansör yıllık kontrol raporu , TS EN ISO/IEC 17020 standardında öngörülen muayene raporları kriterlerine uygun olacak şekilde …………….. muayene uzmanı tarafından düzenlenecek ve asansör yıllık kontrol raporu ,bina sorumlusuna , asansör monte edene veya onun yetkili servisine ve bina sorumluları tarafından alınan raporların bir kopyası da belediyeye verilecektir.

5.4.Yüklenici , periyodik kontrole nezaret eden asansör monte eden veya onun yetkili servisinin bu Yönetmelikte belirtilen kriterleri sağlamadığının belirlenmesi durumunda , denetim için asansörün bulunduğu ildeki Bilim , Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne gerekli bildirimi yapacaktır.

5.5.Periyodik kontrol sonuçlarının girilmesi hususunda Bakanlık veri tabanı ile entegreli bir veri tabanı yüklenici tarafından oluşturulacak ve söz konusu veri tabanı belediyemize de açık tutulacaktır.

5.6.Yüklenici tarafından , periyodik kontrole tabi tutulacak olan her asansör için bir defaya mahsus olmak üzere periyodik kontrol aşamasından önce 85*50 mm boyutlarında alüminyum esaslı yapıştırma etiketi şeklinde asansör kimlik numarası tanımlanacaktır.Ve bu alüminyum esaslı etiket asansörün periyodik kontrolünde , asansör kabininin içerisinde kumanda butonu hizasında kabin tabanından en az 160 cm yüksekliğe kolayca sökülmeyecek şekilde iliştirilecektir.

5.7.Yıllık kontrolü yapılan her asansöre , kırmızı veya sarı veya mavi veya yeşil renkli bir bilgi etiketi iliştirilecektir.Bilgi etiketi ,kabin içerisindeki kullanıcıların rahatlıkla görebileceği bir şekilde kumanda panelinin etrafında uygun yere ve ana durakta yer alan dış çağrı kumanda panelinin yanına veya durak kapısı kasasının üzerine iliştirilecektir.Bilgi etiketi asansör kimlik numarasını , periyodik kontrol tarihini ve A tipi muayene kuruluşuna ilişkin bilgileri de içerir.Bu bilgi etiketlerinin taşıdığı risk aşağıda belirtilmiştir :

- Kırmızı renkli bilgi etiketi , güvensiz asansöre iliştirilir.

- Sarı renkli bilgi etiketi , kusurlu asansöre iliştirilir.

- Mavi renkli bilgi etiketi , hafif kusurlu asansöre iliştirilir.

- Yeşil renkli bilgi etiketi , uygun asansöre iliştirilir.

5.8.Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan güvensiz asansöre yönelik takip kontrolü ,periyodik kontrol raporunun ilgili idareye , bina sorumlusuna ve asansör monte edene veya onun yetkili servisine  iletildiği tarihten itibaren otuz gün sonra yapılır.

5.9.Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan kusurlu asansöre yönelik takip kontrolü , periyodik kontrol raporunun ilgili idareye , bina sorumlusuna ve asansör monte edene veya onun yetkili servisine iletildiği tarihten itibaren altmış gün sonra yapılır.

5.10.Mavi renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan hafif kusurlu asansöre yönelik takip kontrolü periyodik kontrol raporunun ilgili idareye , bina sorumlusuna ve asansör monte edene veya onun yetkili servisine iletildiği tarihten itibaren on iki ay sonra yapılır.

5.11.Kırmızı veya sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörde , bina sorumlusunun takip kontrolüne ilişkin talebine öncelik verilecektir.

5.12.Yıllık kontrolü yapılan her asansör , bilgi etiketi üzerinde yer alacak olan bir kimlik numarası ile tanımlanacaktır.

5.13.Kırmızı veya sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörün takip kontrolünde bina sorumlusundan ayrıca ücret talep edilmeyecektir.

5.14.Asansör yıllık kontrolünde görevlendireceği muayene elemanlarına tanıtıcı kimlik belgesi düzenleyecektir.

5.15.Güvensizlikten dolayı kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörün kullandırılmaması ve otuz gün içerisinde güvenli hale getirilmesinin sağlanmasına dair bilgi , ilgili idare adına bina sorumlusuna iletilecektir.

5.16.Kusurlu olarak tanımlanan ve sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörün altmış gün içerisinde güvenli hale getirilmesinin sağlanmasına dair bilgi , ilgili idare adına bina sorumlusuna iletilecektir.

5.17.Yüklenici belediyenin sınırları dahilinde tarama yaparak protokol süresi içerisinde bir asansör envanteri oluşturacak ve belediyeyle paylaşacaktır.

5.18. Yüklenici , asansör yıllık kontrol hizmeti hususunda , bünyesinde asansör bulunan bina yöneticilerine , belediye tarafından hazırlanan bilgilendirme yazılarını ulaştıracaktır.

5.19.Yüklenici işin yürütülmesi süresince iş ile ilgili mesleki sorumluluk sigortası yaptıracaktır.

5.20. Yıllık kontrol faaliyeti, Yüklenici tarafından görevlendirilen muayene personeli veya muayene ekibi tarafından gerçekleştirilecektir.

5.21. Yıllık kontrol çalışmaları sırasında kullanılacak form, rapor ve etiket vb. dokümanlar Yüklenici tarafından hazırlanacak, belediyenin oluru alınarak uygulamaya konulacaktır.

5.22. Yüklenici tarafından oluşturulan kontrol ve muayene ekibi asansörün kontrol, muayene ve raporlama işlemini gerçekleştirecektir. 

5.23. Yüklenici, belediyeyi, belediye ise yükleniciyi en iyi şekilde temsil etmekle ve birbirlerinin ticari, siyasi saygınlıklarını zedeleyici her türlü davranıştan kaçınmakla yükümlüdürler.

5.24. 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ Asansör İşletme ,Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği”nde ve 15 Temmuz 2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ ”inde A Tipi Muayene Kuruluşları için belirlenen ancak bu Teknik Şartnamede belirtilmeyen diğer yükümlülük ve sorumlulukları da yerine getirecektir.

5.25.Yüklenici bina sorumlusunca kontrolüne izin verilmeyen veya asansör monte eden veya onun yetkili servisinin nezaret etmekten imtina etmesi nedeniyle kontrolü yapılamayan veya kontrol neticesinde can ve mal güvenliği açısından uygunsuzluklar tespit edilen asansörün/asansörlerin  hizmet dışı bırakılması (kullanıma kapatılması ) hususunda asansörün/asansörlerin mühürlenme işlemlerini belediyenin Zabıta Müdürlüğü ile birlikte yapacaktır.

Madde 6. BELEDİYENİN YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI

6.1. Belediye, Asansör İşletme , Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği gereği asansörlerin yıllık kontrollerinin yaptırılmasından sorumludur. Yıllık kontrollerin A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılabilmesi bu şartname ile gerçekleşecektir.

6.2. Belediye, sınırları içerisinde bulunan yapılardaki asansörlerin yıllık kontrollerinin yapılabilmesi için elindeki asansörlü binalara ilişkin adres veri tabanını yükleniciye verecektir.

6.3. Belediye, Yüklenici tarafından kontrol ve muayene çalışmalarında görevlendirilen personele onaylı ve belediye logolu “ Kontrol Görevlisi Kimlik Kartı” verecektir.

6.4. Belediye yapılacak işle ilgili olarak; 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ Asansör İşletme , Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği ”ndeki düzenlemeler, yüklenici personeli tarafından  asansör yıllık kontrol çalışmalarının yapılacağı, yüklenicinin bu konuda yetkilendirildiği ve kontrol ve muayene bedeli konularında bina sorumlularını bilgilendirecektir.

6.5. Belediye, asansörlü binaların sorumlularını ve Belediye sınırları içerisinde faaliyet yürüten asansör firmalarını yıllık kontrollere ilişkin yasal zorunluluklar konusunda bilgilendirecektir. Belediye, 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ Asansör İşletme , Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği”ne uygun olarak binalardaki asansörlerin yılda 1 kez kontrol edilmesini sağlayacaktır.

6.6. Yıllık kontrolün yürütülmesine ilişkin yükleniciden gelen bilgi, istek ve olurlara en geç 15 gün içinde yanıt verecektir.

6.7. Belediye, sınırları içerisinde bulunan binalardaki asansörlerin yıllık kontrol ve muayenesi için yükleniciye herhangi bir ücret ödemeyecektir. Yüklenici belirlenen asansör kontrol ve muayene bedelini bina sorumlusundan tahsil edecektir.

6.8. Belediye, bina sorumlularının yıllık kontrol için gelen yüklenicinin personeline yardımcı olması, kontrol sonrası 15 gün içerisinde yüklenici tarafından hazırlanacak raporların bedeli karşılığında teslim alınması ve muhafaza edilmesi veya bu kontroller sonucu oluşturulan raporlarda belirtilen eksik ve hataların giderilmesi konularında, raporlarını almayan ve raporlarda belirtilen eksik ve hataları gidermemekte ısrarcı olan bina sorumlularına veya asansör firmalarına ilgili mevzuata göre cezai yaptırım uygulayacaktır.

6.9. Belediye, kendini ve/veya yükleniciyi çıkar çatışmasına sokabilecek herhangi bir durumdan haberdar olduğunda hemen yükleniciyi konudan haberdar edecektir.

6.10. Belediyenin zabıta müdürlüğü  , bina sorumlusunca kontrolüne izin verilmeyen veya asansör monte eden veya onun yetkili servisinin nezaret etmekten imtina etmesi nedeniyle kontrolü yapılamayan veya kontrol neticesinde can ve mal güvenliği açısından uygunsuzluklar tespit edilen asansörün/asansörlerin  hizmet dışı bırakılması (kullanıma kapatılması ) hususunda asansörün/asansörlerin mühürlenme işlemlerini yüklenici firma ile birlikte yapacaktır.

Madde 7. ASANSÖR YILLIK KONTROL BEDELİ

7.1. BELEDİYE Sınırları içerisinde bulunan bir yapıdaki asansörün yıllık kontrolüne ilişkin kat sayısına bağlı muayene hizmet bedeli aşağıdadır.

DURAK SAYISI BİRİM FİYAT

0-5 kat arası                                                         ……. TL+KDV

6-10 kat arası                                                       ……. TL+KDV

11-15 kat arası                                                     ……. TL+KDV

16-20 kat arası                                                     ……. TL+KDV

21-25 kat arası                                                     ……. TL+KDV

26-30 kat arası                                                     ……. TL+KDV

30 katın üzerinde                                                ……. TL+KDV

olarak tahsil edilecek olup ; uygunsuzluk sonrası yapılan ilk takip kontrolleri için ücret tahsil edilmeyecektir.İkinci ve daha sonraki takip kontrolleri için yıllık kontrol hizmet bedelleri tahsil edilecektir.

7.2.İlgili idare payı ( İİP ) alınmayacaktır.

7.3.Belediyeye ait binalardaki asansörlerin yıllık kontrollerinden ücret talep edilmeyecektir.

Madde 8. YILLIK KONTROL BEDELİNİN TAHSİL EDİLMESİ

Bu sözleşmede belirtilen kontrol bedelini yüklenici bina sorumlularından tahsil edecektir. Belediye, yıllık kontrollere ilişkin yükleniciye herhangi bir ücret ödemeyecektir.

Madde 9. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, SONA ERMESİ

Sözleşme 01 Ocak 2018 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılması gereken iş için düzenlenmiştir. Sözleşmenin süresi 2 yıldır.Taraflar sözleşme süresinin sona ermesinden 1 (bir) ay öncesine kadar sözleşmenin yenilenmeyeceği iradesini karşı tarafa yazılı olarak birdirmediği takdirde sözleşme takip eden yıllar için de ikişer yıllığına geçerli olur.

Madde 10. CEZAİ YAPTIRIMLAR

24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ Asansör İşletme , Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği” gereğince binalardaki asansörlerin yıllık muayenesinin yapılmasındaki sorumluluk belediyeye aittir. Bu nedenle bina sorumlularının yıllık kontrolleri yaptırmamaları ve yapılmış kontrol ve muayeneye ait raporu almayan bina sorumlularına Kabahatler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde cezai uygulama yapacaktır. Yüklenici tarafından kontrol ve muayenesi yapılan asansörün kullanılması güvenlik açısından uygun değilse ve bina sorumlusu, muayene raporunda belirtilen eksik ve hataları gidermemekte ısrar ediyorsa belediyenin zabıta müdürlüğü asansörü /asansörleri mühürleyerek , bina sorumlusu ve asansör firmasına ilgili mevzuat çerçevesinde cezai yaptırım uygulayacaktır.

Madde 11. TİCARİ SIR VE GİZLİLİK

Tarafların, sözleşme kapsamındaki ticari faaliyetler ile ilgili her türlü bilgi ve teknik veriler uygulama, eğitim ve dokümanlar, fiyat ile ilgili bilgiler ile yazışmaların tümü ticari sır ve gizli bilgidir. Taraflar tüm bu bilgi ve dokümantasyonun ticari sır ve gizli bilgi olduğunu peşinen kabul edip söz konusu ticari sır ve gizli bilgiyi koruyacaklarını, kopyalamayacaklarını ve üçüncü şahıs kurum ve kuruluşların kullanımına vermeyeceklerini çalışanlarına işin doğru şekilde yürümesi için gerekli olduğu kadarıyla açıklayacaklarını ve kendi faaliyeti ile ilgili iş ve faaliyetleri dışında kullanmayacaklarını, kullandırtmayacaklarını her türlü sorumluluğu kendisine ait olma üzere taahhüt ederler. Ancak kanuni zorunluluk gereği mevzuat ile yetkili kılınan kişi veya kuruluşlar bundan müstesnadır.

Madde 12.SÖZLEŞMENİN FESHİ:

İş bu protokol Madde 9’da belirtilen sözleşmenin sona ermesi hali hariç karşılıklı irade beyanı olmadan fesih edilemez.

Madde 13. DEĞİŞİKLİK

Sözleşme taraflar arasındaki mutabakatın tamamını oluşturur. Sözleşmenin kapsam ve hükümlerindeki herhangi bir değişiklik, yazılı olarak yapılıp her iki tarafça imzalanmadıkça bağlayıcı olmaz.

Madde 14. SÖZLEŞMEDEKİ HAK VE YETKİLERİN DEVREDİLMEZLİĞİ

Taraflar Sözleşme ile aldığı hak ve yetkileri tamamen veya kısmen 3. şahıslara devredemezler.

Madde 15. İHBARLAR VE İHTARLAR

Sözleşme süresince Taraflar arasında yapılacak tüm ihbarlar ve ihtarlar sözleşmede taraf adresi olarak belirtilmiş olan adreslerde yazılı olarak yapılacaktır.  Faks ve elektronik posta ile yapılmış olan ihbarlar; başka bir yazılı belge ile teyit edilmedikçe geçerli olmayacaktır.

Madde 16. YETKİ VE İMZA

Bu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda Bursa Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkisi, taraflarca peşin olarak kabul edilir.

On altı maddeden oluşan bu sözleşme …./…./201.. tarihinde imza edilmiş ve birer nüshası TARAFLARCA alınmıştır.

YILDIRIM BELEDİYESİ ADINA                                                    A TİPİ MUAYENE KURULUŞU ADINA

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI